Εποπτεία - Φύλαξη

Η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (E.Π.Ο.Ρ.) διατηρεί έναν σταθερό αριθμό μόνιμων κατοίκων, αλλά και επισκεπτών, γεγονός που υποδηλώνει την ιδιαίτερα έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα στην περιοχή. Όμως παρόλο που η περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ.Ο.Ρ είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο με συγκεκριμένη νομοθεσία, πολύ συχνά παρατηρούνται παράνομες δραστηριότητες, με άμεσες επιπτώσεις  στο φυσικό περιβάλλον. 

Στόχος της επόπτευσης της περιοχής είναι η παρακολούθηση και καταγραφή των πιέσεων – απειλών  που ασκούνται στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα των εποπτειών που έχουν διεξαχθεί από το 2009 έως και σήμερα από τον Φ.Δ.Ο.Ρ., υπάρχουν δραστηριότητες που δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στους σπάνιους οικότοπους και στα φυσικά τοπία της περιοχής γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη  εφαρμογής ενός σχεδίου εποπτείας - φύλαξης στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.  Το ετήσιο πρόγραμμα επόπτευσης – φύλαξης  που εφαρμόζεται,αναθεωρείται σε ετήσια βάση, με την ενσωμάτωση νέων δεδομένων, παρατηρήσεων και εν γένει αλλαγών που προκύπτουν είτε στη σύνθεση του προσωπικού είτε λόγω εμφάνισης νέων αναγκών. Τα περιστατικά που σημειώνονται κατά τη διάρκεια των περιπολιών του προσωπικού φύλαξης καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, με δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.Ωστόσο οι αρμοδιότητες του τμήματος επόπτευσης φύλαξης δεν σταματά στις απειλές και στις πιέσεις που ασκούνται στο ΕΠΟΡ.  Επειδή οι επόπτες φύλακες του ΦΔ είναι ειδικά καταρτισμένο προσωπικό, συμμετέχουν ενεργά  σε όλες τις δράσεις του ΦΔ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

  • Συλλογή βιοδηλωτικών στοιχείων
  • Επαφή και ενημέρωση των κατοίκων του ΕΠΟΡ
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και ενημέρωση των συμμετασχόντων για την ασφαλή διαμονή τους στο πάρκο
  • Ενεργή συμμετοχή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
  • Συλλογή στοιχείων για μελέτες του ΦΔ
  • Για το σκοπό αυτό ο ΦΔΟΡ απασχολεί έναν (1) υπεύθυνο φύλαξης, έξι (6) εξειδικευμένους Επόπτες – Φύλακες, τέσσερα (4) οχήματα 4x4 και ειδικό εξοπλισμό πεδίου.