18-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΦΔΟΡ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των μετεωρολογικών σταθμών του.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

11-11-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ LIFE

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, στο πλαίσιο της Πράξης LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

26-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το οικονομικό έτος 2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

05-10-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το οικονομικό έτος 2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

12-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΦΔΟΡ για το Β΄εξάμηνο του 2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

12-06-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών γιατον ΦΔΟΡ για το οικονομικό έτος 2019.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

26-05-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο της Πράξης LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).

 

24-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τον ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

12-03-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αυτόματων καταγραφικών καμερών, που δημοσιεύτηκε την 09-03-2020 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ (http://www.fdor.gr/index.php/el/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%8D%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/539-09032020) διευκρινίζονται τα εξής που αφορούν τις προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών:

  1. Για το υπ΄αριθμό 1 είδος του πίνακα προδιαγραφών το χαρακτηριστικό «Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων (βίντεο και ήχου)» αφορά micro SD card (64 GB).
  2. Το υπ΄αριθμό 3 είδος αφορά Micro Sim 64 GB.

10-03-2020

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ 89525/03.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη 89525 του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών "Δημιουργία προσβάσιμου υπαίθριου εκθεσιακού χώρου στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης" στο πλαίσιο του έργου «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage)".

 

Περισσότερα Άρθρα...