09-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικου εξοπλισμού για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο της Πράξη LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

09-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων αυτόματων καταγραφικών καμερών για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

09-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας αυτόματων καταγραφικών καμερών για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο της Πράξη LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

04-03-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το οικονομικό έτος 2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

03-03-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία προσβάσιμου υπαίθριου εκθεσιακού χώρου στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», στο πλαίσιο της Πράξης Access2Heritage «Pathways of accessible heritage tourism» (Κωδικός ΟΠΣ: 5018890) του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Σχέδιο 1

 

25-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού ενημέρωσης, στο πλαίσιο της Πράξης Access2Heritage «Pathways of accessible heritage tourism» (Κωδικός ΟΠΣ: 5018890) στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

21-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης για τον ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

19-02-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) ηλεκτροφόρων περιφράξεων για την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής και ανθρώπου.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

07-02-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ»

στο πλαίσιο της Πράξης: «Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1101/22-05-2018 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και έχει λάβει κωδικό MIS 5027203.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

ΤΕΥΔ 

 

10-10-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) ηλεκτροφόρων περιφράξεων για την άμβλυνση της σύγκρουσης άγριας ζωής και ανθρώπου.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Περισσότερα Άρθρα...