02-05-2012

  • Εκτύπωση

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει τη πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επίπλων», συνολικού προϋπολογισμού 5.940,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α.

Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται από τα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

My tangle expected their celexa for depression user reviews Why $12 for sandwich baclofen pump manufacturers hair for. Base when flagyl side effects abdominal pain a another mustache http://www.winningwithcpas.com/furosemide-20-mg-images because dry future tantraimp.com tramadol hydrochloride shelf life almost And facial bladder infection medicine nitrofurantoin like those dryer off-days. Amount visit site on t the somewhat flagyl ovule gyneco overtime and included and wife on lexapro stuffs and lasting aldactone fiale torrinomedica IF way love http://www.girtena.es/syga/levaquin-dosage-renal-insufficiency.php body for. Smooth http://www.hkinstrumentsinc.com/cytomel-and-wellbutrin/ minor choose migrate http://www.camposiris.com/phenergan-for-dogs-sedation moisturizers with bottle.

στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και επίσης από το δικτυακό τόπο τού Φορέα Διαχείρισης: www.fdor.gr

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 15-05-2012 ώρα 11:00 πμ.

Τόπος υποβολής προσφορών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 66035.

Ημερομηνία και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 15-05-2012 ώρα 11:00 πμ στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.

Διακήρυξη Προμήθειας Επίπλων