Θηλαστικά

Στα δάση της περιοχής διαβιούν πληθυσμοί μεγάλου αριθμού σπάνιων, και μη, ειδών θηλαστικών, η παρουσία των οποίων είχε  ως αποτέλεσμα την ένταξη εκτεταμένων περιοχών στο Δίκτυο Natura 2000 και τη θεσμοθέτηση της περιοχής συνολικά ως προστατευόμενη. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, στην περιοχή απαντώνται πενήντα επτά (57) είδη θηλαστικών, δέκα τέσσερα (14) εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στην περιοχή εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης διαβιεί ένας μικρός πληθυσμός καφέ αρκούδας, ένα σπάνιο είδος που αποτελεί είδος προτεραιότητας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία, Κινδυνεύον σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών και ένα από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος σαρκοφάγα που υπάρχουν.

Άλλο χαρακτηριστικό είδος της περιοχής είναι το αγριόγιδο, που ζει διάσπαρτα στις απόκρημνες βραχοπλαγιές της Ροδόπης, με τον μεγαλύτερο πληθυσμό εντοπισμένο κυρίως στην περιοχή του Παρθένου Δάσους Φρακτού. Στο ΕΠΟΡ συναντάται επίσης ο μοναδικός φυσικός πληθυσμός κόκκινου ελαφιού στην Ελλάδα (20-30 άτομα),  καθώς και άλλα προστατευόμενα είδη, όπως η βίδρα και πολλά είδη νυχτερίδων με σημαντικότερα τα είδη μυώτις του Daubenton, μεγάλος νυκτοβάτης και ποδαρομυωτίδα.

Άλλα σημαντικά είδη που διαβιούν μέσα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης είναι ο λύκος, το ζαρκάδι, ο αγριόχοιρος, η αγριόγατα, ο σκίουρος, κα.

 

 

 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας των ειδών θηλαστικών που απαντώνται στο ΕΠΟΡ:

 

Πίνακας ειδών θηλαστικών του ΕΠΟΡ και καθεστώς προστασίας

 

Α/Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

IUCN Red list

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ

ΠΔ 67/81

 

ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ (INSECTIVORA)

 

Erinaceidae

1

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton

Σκαντζόχοιρος

NE

LC

 

 

 

Soricidae

2

Crocidura leucodon Hermann

Χωραφομυγαλή

NE

LC

 

III

+

3

Crocidura suaveolens Pallas

Κηπομυγαλή

NE

LC

 

III

+

4

Sorex araneus L.

Κοινή μυγαλή

NE

LC

 

III

 

Talpidae

5

Talpa europaea L.

Ασπάλακας

DD

LC

 

 

+

 

ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (CHIROPTERA)

 

Rhinolophidae

6

Rhinolophus blasii Peters

Ρινόλοφος του Blasius NT LC II, IV II +

7

Rhinolophus euryale Blasius 

Μεσορινόλοφος

NT

NT

II, IV

II 

 + 

8

Rhinolophus ferrumequinum Schreber

Τρανορινόλοφος

LC

LC

II, IV

II

+

9

Rhinolophus hipposideros Bechstein

Μικρόρινόλοφος LC LC II, IV II +

Mollosidae

 10

Tadarida teniotis Rafinesque

Νυχτονόμος LC LC IV II +

Vespertilionidae

11

Barbastella barbastellus Schreber

Μπαρμπαστέλλος EN NT II, IV II  
12

Eptesicus serotinus Schreber

Τρανονυχτερίδα LC LC IV II  
13

Hypsugo savii Bonaparte

Βουνονυχτερίδα LC LC IV II  

14

Miniopterus schreibersii Kuhl

Πτερυγονυχτερίδα

NT

NT

II, IV

II

+

15

Myotis alcathoe von Helversen and Heller

Μυωτίδα της Αλκαθόης DD DD IV II  
16

Myotis aurascens Kuhl

Στεπομυωτίδα DD LC IV II  
17

Myotis bechsteinii Kuhl

Μυωτίδα του Bechstein

NT

NT

II, IV

II

 

18

Myotis blythii Tomes

Μικρομυωτίδα

LC

LC

II, IV

II

 

19

Myotis capaccinii Bonaparte

Ποδαρομυωτίδα NT VU II, IV II +

20

Myotis daubentonii Kuhl

Μυώτις του Daubenton

VU

LC

IV

II

 

21

Myotis emarginatus Geoffroy

Πυρρομυωτίδα

NT

LC

II, IV

II

 + 

22

Myotis myotis Borkhausen

Τρανομυωτίδα

NT

LC

II, IV

II

+

23

Myotis nattereri Kuhl

Μυωτίδα του Natterer NT LC IV II +

24

Nyctalus lasiopterus Schreber

Μεγάλος νυκτοβάτης

VU

NT

IV

II

+

25

Nyctalus leisleri Kuhl

Μικρονυκτοβάτης

LC

LC

IV

II

+

26

Nyctalus noctula Schreber

Νυκτοβάτης

DD 

LC 

IV 

II 

 

27

Pipistrellus kuhlii Kuhl

Λευκονυχτερίδα LC LC IV II +
28

Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius

Νυχτερίδα του Nathusius DD LC IV II +
29

Pipistrellus pipistrellus Schreber

Νανονυχτερίδα DD LC IV  III +
30

Pipistrellus pygmaeus Leach

Μικρονυχτερίδα DD LC IV II  
31

Plecotus auritus L.

Καφέ ωτονυχτερίδα VU LC IV II +
32

Plecotus austriacus J.B. Fischer

Σταχτιά ωτονυχτερίδα DD LC IV II +

33

Vespertilio murinus  L.

Παρδαλονυκτερίδα

DD

LC

IV

II

+

 

ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ (LAGOMORFA)

 

Leporidae

34

Lepus europaeus Pallas

Λαγός

NE

LC

 

(III)

 

 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ (RODENTIA)

 

Sciuridae

35

Sciurus vulgaris  L.

Σκίουρος

NE

LC

 

III

+

Gliridae

36

Glis glis  L.

Δασομυωξός

NE

LC

 

III

+

37

Dryomys nitedula Pallas

Δενδρομυωξός

DD

LC

IV

III

+

38

Muscardinus avellanarius  L.

Βουνομυωξός

DD

LC

IV

III

+

Arvicolidae

39

Chionomys (Microtus) nivalis Martins

Χιονοποντικός

LC

LC

 

(III)

 

40

Microtus arvalis Pallas

Αρουραίος

 

LC

 

 

 

41

Microtus (Pitymys) subterraneus De Sélys-Longchamps

Σκαπτοποντικός

NT

LC

 

 

 

42

Myodes (Clethrionomys) glareolus Schreber

Δασοσκαπτοποντικός

NT

LC

     

Muridae

43

Apodemus agrarius Pallas

Αγροποντικός

NE

LC

 

 

 

44

Apodemus flavicollis Melchior

Κρικοποντικός

NE

LC

 

 

 

45

Apodemus mystacinus Danford & Alston

Βραχοποντικός

NE

LC

 

 

 

46

Apodemus sylvaticus L.

Δασοποντικός

NE

LC

 

 

 

47

Mus abbotti Waterhouse (syn. Mus domesticus Rutty, Mus musculus L.)

Σταχτοποντικός

NE

LC

 

 

 

 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ (CARNIVORA)

 

Canidae

48

Canis lupus  L.

Λύκος

VU

LC

V

II

 

49

Vulpes vulpes  L.

Αλεπού

NE

LC

 

 

 

Ursidae

50

Ursus arctos L.

Καφέ Αρκούδα

EN

LC

II, IV

II

 

Mustelidae

51

Martes foina Erxleben

Πετροκούναβο

NE

LC

 

III

 

52

Meles meles  L. Ασβός NE LC   III  

53

Mustela nivalis  L. Νυφίτσα NE LC   III  +

54

Mustela putorius L.

Βρωμοκούναβο

NE

LC

 

III

+

55

Lutra lutra  L.

Βίδρα

EN

NT

II, IV

II

+

Felidae

56

Felis silvestris Schreber

Αγριόγατα

NE

LC

IV

II

 

 

APTΙΟΔΑΚΤΥΛΑ (ARTIODACTYLA)

 

Suidae

57

Sus scrofa  L.

Αγριογούρουνο

NE

LC

 

 

 

Cervidae

58

Cervus elaphus  L.

Ελάφι

CR

LC

 

III

 

59

Capreolus capreolus  L.

Ζαρκάδι

VU

LC

 

III

 

Bovidae

60

Rupicapra rupicapra  (L.) ssp.  balcanica  Bolkay

Αγριόγιδο

NT

LC

II

III

 

 

ΠΗΓΕΣ:

  • NATURA 2000
  • IUCN 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-1.
  • 2009. Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
  • ΥΠΕΧΩΔΕ. 2002. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Οροσειράς Ροδόπης
  • Zidarova S. 2006. Small mammals (Insectivora, Rodentia and Lagomorpha) of the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece).
  • Μερτζάνης, Γ., Γαλανάκη, Α., Γεωργιακάκης, Π., Ηλιόπουλος, Γ., Θεοδωρόπουλος, Ι. Κομηνός, Θ., Κοντσιώτης, Β., Παπαϊωάννου, Χ., Παλάσκας, Δ., Τράγος, Α., Τσιάρας, Δ. και Νούσκα, Π. 2015. Φάση Α',Β', Γ’: Έργο: «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης». Ανάδοχοι Δ. Τσιάρας - Α. Τσιάρας.

  • Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας "BatConserve - Sustainable bats conservation in the cross border area" 2017-2019

 

Υπόμνημα για τον πίνακα των θηλαστικών ειδών

 

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας  / IUCN Red List:

CR: Κρισίμως Κινδυνεύον

ΕΝ : Κινδυνεύον

VU: Τρωτό

ΝΤ: Σχεδόν Απειλούμενο

LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος

DD: Ανεπαρκώς γνωστό

ΝΕ: Μη αξιολογηθέν

Οδηγία 92/ 43/ΕΟΚ:

II : Παράρτημα II (Είδη των οποίων η διατήρηση επιβάλει τον καθορισμό ζωνών διατήρησης)

IV: Παράρτημα IV (Είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία)

V: Παράρτημα V (Είδη των οποίων η σύλληψη στη φύση και η εκμετάλλευση υπόκεινται, ενδεχομένως, σε  διαχειριστικά μέτρα)

Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/1983):

II  : Παράρτημα II (Είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία)

III : Παράρτημα III (Είδη πανίδας υπό προστασία)

Προεδρικό διάταγμα 67/1981:

 + : Προστατευτέα είδη