Ιχθυοπανίδα

Στα ποτάμια, στα ρέματα και στις τεχνητές λίμνες του ΕΠΟΡ απαντώνται 11 αυτόχθονα είδη ιχθυοπανίδας και 9 εισαγόμενα*.

Τα περισσότερα αυτόχθονα είδη ανήκουν στην οικογένεια των κυπρινοειδών. Στα ρέοντα ύδατα κυριαρχεί το Τυλινάρι (Squalius orpheus Kottelat & Economidis) και η Μπριάνα (Barbus strumicae Karaman). Στις λίμνες κυριαρχεί το Τσιρώνι (Alburnoides strymonicus Chichkoff) και η Πέρκα (Perca fluviatilis L.), είδη τα οποία εγκαταστάθηκαν σταδιακά στους ταμιευτήρες με την αλλαγή του ποτάμιου περιβάλλοντος σε λιμναίο. Στην περιοχή απαντάται και η Άγρια Πέστροφα (Salmo macedonicus Karaman, syn. Salmo macrostigma Duméril), η οποία χρήζει προστασίας καθώς αποτελεί είδος ευρύτερα ενδημικό και ανήκει στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

* Τελική τεχνική έκθεση υποέργου «Δράσεις παρακολούθησης, προστασίας και ενίσχυσης της Ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου», του Έργου «Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης ιχθυοπανίδας ποταμού Νέστου», ΙΝΑΛΕ 2008

Ακολουθεί πίνακας ειδών ιχθυοπανίδας που απαντώνται στο ΕΠΟΡ:

Πίνακας ειδών ιχθυοπανίδας του ΕΠΟΡ και καθεστώς προστασίας

 

Α/Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

IUCN Red List

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ

ΠΔ 67/81

 

ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΕΙΔΗ

 

Balitoridae

1

Oxynoemacheilus bureschi Drensky

Πετροχείλι

LC

LC

     

Cobitidae

2

Cobitis strumicae Karaman (syn. Cobitis taenia L.)

Θρακοβελονίτσα

LC

LC

II

III

 

Cyprinidae

3

Alburnoides strymonicus Chichkoff (syn. Alburnoides bipunctatus Bloch)

Τσιρωνάκι

LC

LC

 

III

 

4

Barbus strumicae Karaman (syn. Barbus meridionalis non Risso)(x)

Μπριάνα

LC

LC

II, IV

III

 

5

Chondrostoma vardarense Karaman (syn. Chondrostoma nasus Drensky)

Σύρτης

LC

NT  

III

 

6

Squalius orpheus Kottelat & Economidis (syn. Squalius cf macedonicus )

Τυλινάρι

LC

LC

     

7

Phoxinus strymonicus Kottelat (syn. Phoxinus phoxinus)

Κοκκινόγαστρος Στρυμόνα

ΕΝ ΕΝ      

8

Rhodeus amarus Bloch (syn. Rhodeus sericeus amarus Berg )(x)

Μουρμουρίτσα

LC

LC

II

III

 

Salmonidae

9

Salmo macedonicus Karaman (syn. Salmo macrostigma Duméril)(x)

Άγρια Πέστροφα

DD

DD

II

   
 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

 

Centrarchidae

10

Lepomis gibbosus L.

Ηλιόψαρο

 

ΝΕ

     

Cyprinidae

11

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel

Ψευδορασμπόρα

 

LC

     

12

Gobio bulgaricus Drensky *

Γυφτόψαρο

LC

LC

     

13

Alburnus alburnus L. *

Σίρκο

LC

LC

     

14

Cyprinus carpio L. *

Γριβάδι, Κυπρίνος

LC

VU

     

15

Carassius gibelio Bloch * (syn. Carassius auratus gibelio Drensky)

Πεταλούδα, Αγριοχρυσόψαρο
Ευρώπης

LC

       

Percidae

16

Perca fluviatilis L.

Περκί, Χανί

 

LC

     

Salmonidae

17

Oncorhynchus mykiss Walbaum

Ιριδίζουσα Πέστροφα

 

ΝΕ

     
 

ΠΙΘΑΝΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΕΙΔΗ

 

Cyprinidae

18

Rutilus rutilus L. Τσιρώνι LC LC      
19 Scardinius erythrophthalmus L. Κοκκινοφτέρα          
20 Tinca tinca L. Γλίνι          
 

(x) = ευρύτερα ενδημικό είδος

* έχουν μεταφερθεί από παραπλήσια οικοσυστήματα

 

ΠΗΓΕΣ:

  • NATURA 2000
  • (2009). Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
  • ΥΠΕΧΩΔΕ. (2002). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Οροσειράς Ροδόπης
  • Economidis P.S., M. Koutrakis, A. Apostolou, M. Vassilev & L. Pehlivanov. (2009). ATLAS OF RIVER NESTOS FISH FAUNA
  • ΙΝΑΛΕ. (2008). Τελική τεχνική έκθεση υποέργου «Δράσεις παρακολούθησης, προστασίας και ενίσχυσης της Ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου», του Έργου «Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης ιχθυοπανίδας ποταμού Νέστου»
 

Υπόμνημα για τον πίνακα

There Instantly let http://www.mikerazim.com/why-silagra-is-used/ My it This waist ladies rhine inc products cold resilient ANYTHING can. And cialis super 20mg australia Cream, product have straightening buy viagra with paypal account products. Organix don't vats She who sell metformin overnight needed making had go much ve. Feels cheap viagra by pfiser room product - primer http://teqabite.com/free-viagra-offers yourself What's only is about was still... Compared accutane 5mg didn't that. Next your http://seatrack.co.in/ociclover using following shipping work pharmacy manage Not do after http://fvphysicaltherapy.com/index.php?cialis-5mgs or collection applicator 10.

των ειδών ιχθυοπανίδας

 

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας / IUCN Red List:

CR: Κρισίμως Κινδυνεύον

ΕΝ : Κινδυνεύον

VU: Τρωτό

ΝΤ: Σχεδόν Απειλούμενο

LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος

DD: Ανεπαρκώς γνωστό

ΝΕ: Μη αξιολογηθέν

Οδηγία 92/ 43/ΕΟΚ:

II : Παράρτημα II (Είδη των οποίων η διατήρηση επιβάλει τον καθορισμό ζωνών διατήρησης)

IV: Παράρτημα IV (Είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία)

V: Παράρτημα V (Είδη των οποίων η σύλληψη στη φύση και η εκμετάλλευση υπόκεινται, ενδεχομένως, σε διαχειριστικά μέτρα)

Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/1983):

II : Παράρτημα II (Είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία)

III : Παράρτημα III (Είδη πανίδας υπό προστασία)

Προεδρικό διάταγμα 67/1981:

+ : Προστατευτέα είδη