Οικότοποι

Στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης απαντώνται 26 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τέσσερεις από αυτούς χαρακτηρίζονται ως οικότοποι προτεραιότητας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι τύποι οικοτόπων που απαντώνται στο ΕΠΟΡ:

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΟΡ

 

Τύποι οικοτόπων Παραρτήματος Ι Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

 

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ CORINE 91

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας.

 

3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

 

32. Ρέοντα ύδατα – Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση

1

3290

24.16, 24.53

Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion

 

4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ

 

2

4060

31.4, 31.43, 31.46, 31.47, 31.49

Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη

 

5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)

 

52. Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου

3

5210

32.131 μέχρι 32.136

Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.

 

6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

 

61. Φυσικοί λειμώνες

4

6170

36.41 μέχρι 36.44, 36.37, 36.38

Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες

62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι

5

6210

34.31 μέχρι 34.34

Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco−Brometalia) (* τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες)

6

6230*

35.1, 36.31, 36.35α

* Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)

7

62A0

 

Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae)

64. Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη

8

6430

37.87

Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά

 

7. ΥΨΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΙ

 

71. Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα

9

7140

 

Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες

 

8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

 

82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

10

8210

62.1

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

11

8220

62.2

Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

 

9. ΔΑΣΗ

 

91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης

12

9110

41.11

Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum

13

9130

41.13

Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum

14

9150

41.16

Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion

15

9170

41.261

Δάση δρυός−καρπίνου με Galio−Carpinetum

16

9180*

41.4

*Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion

17

91E0*

44.13, 44.3, 44.514, 44.913 α

* Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

18

9260

41.9

Δάση με Castanea sativa

19

9270

41.1A

Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii- regis

20

9280

41.1B

Δάση με Quercus frainetto

21

92A0

44.1412 & 44.6153

Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba

22

92C0

44.711

Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

23

9410

42.21 έως 42.23, 42.24α

Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea)

95. Μεσογειακά και μακαρoνησιώτικα ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

24

9530* (9536)

42.6, 42.66

* (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα

25

95Α0

42.72

Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση (Δάση με Pinus peuce της Μακεδονίας)

 

Τύποι οικοτόπων εκτός Παραρτήματος Ι Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

 

A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/43/ΕΟΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ CORINE 91

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ & ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

 

26

1021

82, 87.1, 87.2

Ανθρωποεπηρεαζόμενες κοινότητες: πλούσιες σε ετήσια ποώδη είδη των Stellarietea mediae και ξηρόφιλες, πλούσιες σε πολυετή και ακανθώδη είδη των Artemisetea vulgaris

 

5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS)

 

51. Υπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες

27

5150

31.86, 31.863

Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες)

52. Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου

28

5211

32.131

Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus oxycedrus

 

6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ

 

61. Φυσικοί λειμώνες

29

6173

36.43

Aσβεστόφιλοι στεππόμορφοι και garland λειμώνες

62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι

30

6211

34.311

Ημιφυσικοί ξηροφυτικοί λειμώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco-Brometalia)

 

8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ

 

82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

31

8219

62

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση

 

9. ΔΑΣΗ

 

91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης

32

91Κ0

41.B35

Ελληνικά δάση σημύδας (Betula pendula)

92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων

33

924Α

41.733, 41.762, 41.765

Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής

34

925Α

41.8, 41.81 41.811, 41.812, 41.813, 41.82

Δάση οστρυάς (Ostrya carpinifolia), ανατολικού γαύρου (Carpinus betulus) και μεικτά θερμόφιλα δάση

94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων

35

9440

42.5C

Ελληνικά δάση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris)

36

 

41.763

Ελληνικά δάση της Quercus dalechampii Ten. (syn. Quercus petraea Liebl. subsp. medwediewii (A. Camus) Menitsky σύμφωνα με τον Christensen -1997)

 

ΠΗΓΕΣ:

  • NATURA 2000
  • ΥΠΕΧΩΔΕ. (2002). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Οροσειράς Ροδόπης
  • ΥΠΕΧΩΔΕ. (2001). ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
  • (2007). INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS
 

* τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας: οι τύποι φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν από το οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος, και για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της φυσικής κατανομής τους που περιλαμβάνεται στο οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος. (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)