Ορνιθοπανίδα

Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης χαρακτηρίζεται από πλούσια ορνιθοπανίδα συγκεκριμένα έχουν καταγραφεί 139 είδη. Ημερόβια αλλά και νυκτόβια αρπακτικά είδη όπως ο Χρυσαετός (Aguila chrysaetos L.), ο Σταυραετός (Hieraaetus pennatus Gmelin), ο Πετρίτης (Falco peregrinus Tunstall), ο Μπούφος (Bubo bubo L.) και το Χαροπούλι (Aegolius funereus L.) έχουν καταγραφεί στην περιοχή καθώς και το σύνολο σχεδόν των Δρυοκολαπτών (οικ. Picidae) (Εικ. 1 και 2).

 


Πάνω από όλα όμως η περιοχή είναι γνωστή κυρίως ως χώρος αναπαραγωγής του Αγριόκουρκου (Tetrao urogallus L. – Εικ. 3) και της Αγριόκοτας (Tetrastes bonasia L. – Εικ. 4) και ένα από τα ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα όπου απαντώνται και τα δύο είδη τετραονιδών (ΠΗΓΗ: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας. Φάκελος περιοχής GR 1140008 Κεντρική Ροδόπη και κοιλάδα Νέστου).

 


Ο αγριόκουρκος είναι βιοενδείκτης πλούσιων οικολογικά δασών και η παρουσία του υποδεικνύει τον ψυχρόβιο χαρακτήρα των δασών της περιοχής, η οποία αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ευρωπαϊκής του κατανομής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δικτύου NATURA 2000 (http://natura2000.eea.europa.eu/#) στις δύο Ζώνες Ειδικής Προστασίας της περιοχής απαντώνται 64 είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (παλιότερα οδηγία 79/409/ΕΟΚ), τα 26 από τα οποία είναι αποδημητικά.

 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας ειδών ορνιθοπανίδας που απαντώνται στο ΕΠΟΡ:

 

Πίνακας ειδών ορνιθοπανίδας του ΕΠΟΡ και καθεστώς προστασίας
 
Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ IUCN Red list ΟΔΗΓΙΑ 2009/147/ΕΚ (Παρ. I) [παλιά οδηγία 79/409/ΕΟΚ (Παρ. I)] ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPEC (2004) ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΟΝΝΗΣ
 

Ciconidae

1

Ciconia nigra L.

Μαυροπελαργός

EN

LC

+

SPEC 2

II

II

Accipitridae

2

Pernis apivorus L.

Σφηκιάρης

LC

LC

+

Non-SPECE

II

 

3

Neophron percnopterus L.

Ασπροπάρης

CR

EN

+

SPEC 3

II

 

4

Circaetus gallicus Gmelin

Φιδαετός

NT

LC

+

SPEC 3

II

 

5

Accipiter brevipes Severtsov

Σαΐνι

NE

LC

+

SPEC 2

II

II

6

Accipiter nisus L.

Ξεφτέρι

NE

LC

 

Non-SPEC

II

II

7

Accipiter gentilis L.

Διπλοσάινο

NE

LC

 

Non-SPEC

II

II

3

Buteo buteo L.

Γερακίνα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

9

Aquila pomarina C.L. Brehm

Κραυγαετός

EN

LC

+

SPEC 2

II

 

10

Aquila chrysaetos L.

Χρυσαετός

EN

LC

+

SPEC 3

II

 

11

Hieraaetus pennatus Gmelin

Σταυραετός

EN

LC

+

SPEC 3

II

 

Falconidae

12

Falco tinnunculus L.

Bραχοκιρκίνεζο

NE

LC

 

SPEC 3

II

II

13

Falco subbuteo L.

Δεντρογέρακο

NE

LC

 

Non-SPEC

II

II

14

Falco eleonorae Géné

Μαυροπετρίτης

LC

LC

+

SPEC 2

II

II

15

Falco peregrinus Tunstall

Πετρίτης

LC

LC

+

Non-SPEC

II

II

Tetraonidae

16

Tetrastes (Bonasa) bonasia L.

Αγριόκοτα

DD

LC

+

Non-SPEC

III

 

17

Tetrao urogallus L.

Αγριόκουρκος

VU

LC

+

Non-SPEC

ΙΙΙ

 

Phasianidae

18

Alectoris graeca Meisner

Πετροπέρδικα

VU

NT

+

SPEC 2

III

 

19

Coturnix coturnix L.

Ορτύκι

NE

LC

 

SPEC 3

III

II

Charadriidae

20

Charadrius dubius Scopoli

Ποταμοσφυριχτής

NE

LC

 

Non-SPEC

II

II

Scolopidae

21

Scolopax rusticola L.

Μπεκάτσα

NE

LC

 

SPEC 3

III

II

Columbidae

22

Columba livia J.F. Gmelin

Αγριοπερίστερο

NE

LC

 

Non-SPEC

III

 

23

Columba oenas L.

Φασσοπερίστερο

NT

LC

 

Non-SPECE

III

 

24

Columba palumbus L.

Φάσσα

NE

LC

 

Non-SPECE

   

25

Streptopelia turtur L.

Τρυγόνι

NE

LC

 

SPEC 3

III

 

Cuculidae

26

Cuculus canorus L.

(Ευρωπαϊκός) Κούκος

NE

LC

 

Non-SPEC

III

 

Strigidae

27

Otus scops L.

Γκιώνης

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

28

Bubo bubo L.

Mπούφος

LC

LC

+

SPEC 3

II

 

20

Glaucidium passerinum L.

Σπουργιτόγλαυκα

NE

LC

+

Non-SPEC

II

 

30

Athene noctua L.

Κουκουβάγια

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

31

Asio otus L.

Νανόμπουφος

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

32

Strix aluco L.

Χουχoυριστής

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

33

Aegolius funereus L.

Ελατόμπουφος, Χαροπούλι

DD

LC

+

Non-SPEC

II

 

Caprimulgidae

34

Caprimulgus europaeus L.

Γιδοβύζι

LC

LC

+

SPEC 2

II

 

Apodidae

35

Apus apus L.

Σταχτάρα

NE

LC

 

Non-SPEC

III

 

36

Tachymarptis (Apus) melba L.

Σκεπαρνάς

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

Meropidae

37

Merops apiaster L.

Μελισσοφάγος

NE

LC

 

SPEC 3

II

II

Coracidae

38

Coracias garrulus L.

Χαλκοκουρούνα

VU

NT

+

SPEC 2

II

II

Upupidae

39

Upupa epops L.

Τσαλαπετεινός

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

Picidae

40

Jynx torquilla L.

Στραβολαίμης

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

41

Picus canus J.F. Gmelin

Σταχτοτσικλιτάρα

NT

LC

+

SPEC 3

II

 

42

Picus viridis L.

Δρυοκολάπτης

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

43

Dryocopus martius L.

Μαυροτσικλιτάρα

LC

LC

+

Non-SPEC

II

 

44

Dendrocopos major L.

Παρδαλοτσικλιτάρα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

45

Dendrocopos syriacus Hemprich & Ehrenberg

Βαλκανοτσικλιτάρα

NE

LC

+

Non-SPECE

II

 

46

Dendrocopos medius L.

Μεσοτσικλιτάρα

LC

LC

+

Non-SPECE

II

 

47

Dendrocopos leucotos Bechstein

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης

NT

LC

+

Non-SPEC

II

 

48

Dendrocopos minor L.

Νανοτσικλιτάρα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

49

Picoides tridactylus L.

Τριδάχτυλος

DD

LC

+

SPEC 3

II

 

Alaudidae

50

Melanocorypha calandra L.

Γαλιάντρα

VU

LC

+

SPEC 3

II

 

51

Calandrella brachydactyla Leisler

Μικρογαλιάντρα

NE

LC

+

SPEC 3

II

 

52

Galerida cristata C.L. Brehm

Κατσουλιερής

NE

LC

 

SPEC 3

III

 

53

Lullula arborea L.

Δενδροσταρήθρα

LC

LC

+

SPEC 2

III

 

54

Alauda arvensis L.

Σταρήθρα

NT

LC

 

SPEC 3

III

 

Hirundidae

55

Riparia riparia L.

Οχθοχελίδονο

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

56

Ptyonoprogne (Hirundo) rupestris Scopoli

Βραχοχελίδονο

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

57

Hirundo rustica L.

Σταυλοχελίδονο

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

58

Cecropis (Hirundo) daurica Laxman

Δενδροχελίδονο, Μιλτοχελίδονο

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

59

Delichon urbicum L.(syn. Hirundo urbica)

Σπιτοχελίδονο, Λευκοχελίδονο

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

Motacillidae

60

Anthus campestris L.

Χαμοκελάδα

LC

LC

+

SPEC 3

II

 

61

Anthus trivialis L.

Δενδροκελάδα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

62

Anthus spinoletta L.

Νεροκελάδα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

63

Motacilla flava L.

Κιτρινοσουσουράδα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

64

Motacilla cinerea Tunstall

Σταχτοσουσουράδα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

65

Motacilla alba L.

Λευκοσουσουράδα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

Cinclidae

66

Cinclus cinclus L.

Νεροκότσυφας

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

Troglodytidae

67

Troglodytes troglodytes L.

Τρυποφράχτης

NE

LC

 

Non-SPEC

ΙΙ

 

Prunellidae

68

Prunella modularis L.

Θαμνοψάλτης

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

69

Prunella collaris Scopoli

Χιονοψάλτης

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

Turdidae

70

Erithacus rubecula L.

Κοκκινολαίμης

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

71

Luscinia megarhynchos C.L. Brehm

Αηδόνι

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

72

Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin

Καρβουνιάρης

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

73

Phoenicurus phoenicurus L.

Κοκκινούρης

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

74

Saxicola rubetra L.

Καστανολαίμης

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

75

Saxicola torquatus L.

Μαυρολαίμης

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

76

Oenanthe isabellina Temminck

Αμμοπετροκλής

NT

LC

 

Non-SPEC

II

 

77

Oenanthe oenanthe L.

Σταχτοπετροκλής

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

78

Monticola saxatilis L.

Πετροκότσυφας

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

79

Turdus torquatus L.

Χιονότσιχλα, Χιονοκότσυφας

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

80

Turdus merula L.

Κότσυφας

NE

LC

 

Non-SPECE

III

 

81

Turdus philomelos C.L. Brehm

Τσίχλα

NE

LC

 

Non-SPECE

III

 

82

Turdus viscivorus L.

Τσαρτσάρα

NE

LC

 

Non-SPECE

III

 

Sylviidae

83

Cettia cetti Temminck

Ψευταηδόνι

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

84

Acrocephalus palustris Bechstein

Βαλτοποταμίδα

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

85

Hippolais pallida Hemprich & Ehrenberg

Ωχροστριτσίδα

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

86

Sylvia cantillans Pallas

Κοκκινοτσιροβάκος

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

87

Sylvia melanocephala J.F. Gmelin

Μαυροτσιροβάκος

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

88

Sylvia crassirostris Cretzschmar(syn. Sylvia hortensis)

(Ανατολικός) Μελωδοτσιροβάκος, Δενδροτσιροβάκος

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

89

Sylvia nisoria Bechstein

Ψαλτοτσιροβάκος, Γερακοτσιροβάκος

NT

LC

+

Non-SPECE

II

 

90

Sylvia curruca L.

Λαλοτσιροβάκος, Βουνοτσιροβάκος

NE

LC

 

Non-SPEC

ΙΙ

 

91

Sylvia communis Latham

Θαμνοτσιροβάκος

NE

LC

 

Non-SPECE

 

92

Sylvia atricapilla L.

Μαυροσκούφης

NE

LC

 

Non-SPECE

ΙΙ

 

93

Phylloscopus orientalis C.L. Brehm(syn. Phylloscopus bonelli)

Βουνοφυλλοσκόπος

NE

LC

 

SPEC 2

ΙΙ

 

94

Phylloscopus sibilatrix Bechstein

Δασοφυλλοσκόπος

NE

LC

 

SPEC 2

ΙΙ

 

95

Phylloscopus collybita Vieillot

Δεντροφυλλοσκόπος

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

96

Regulus regulus L.

Χρυσοβασιλίσκος

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

97

Regulus ignicapilla Temminck

Βασιλίσκος, Πυρροβασιλίσκος

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

Muscicapidae

98

Muscicapa striata Pallas

Σταχτομυγοχάφτης

NE

LC

 

SPEC 3

II

II

99

Ficedula parva Bechstein

Νανομυγοχάφτης

DD

LC

+

Non-SPEC

II

II

Aegithalidae

100

Aegithalos caudatus L.

Αιγίθαλος

NE

LC

 

Non-SPEC

III

 

Paridae

101

Poecile (Parus) palustris L.

Καστανοπαπαδίτσα

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

102

Poecile (Parus) lugubris Temminck

Κλειδωνάς

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

103

Parus montanus von Baldenstein

Βουνοπαπαδίτσα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

104

Lophophanes (Parus) cristatus L.

Σκουφοπαπαδίτσα

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

105

Periparus (Parus) ater L.

Ελατοπαπαδίτσα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

106

Cyanistes (Parus) caeruleus L.

Γαλαζοπαπαδίτσα

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

107

Parus major L.

Καλόγερος

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

Sittidae

108

Sitta europaea L.

Δεντροτσοπανάκος

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

109

Sitta neumayer Michahelles

Βραχοτσοπανάκος

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

Certhiidae

110

Certhia familiaris L.

Βουνοδενδροβάτης

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

111

Certhia brachydactyla C.L. Brehm

Καμποδενδροβάτης

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

Oriolidae

112

Oriolus oriolus L.

Συκοφάγος

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

Laniidae

113

Lanius collurio L.

Αετομάχος

NE

LC

+

SPEC 3

II

 

114

Lanius minor J.F. Gmelin

Γαϊδουροκεφαλάς, Σταχτοκεφάλας

NT

LC

+

SPEC 2

II

 

115

Lanius excubitor L.

Διπλοκεφαλάς

DD

LC

 

SPEC 3

II

 

116

Lanius senator L.

Κοκκινοκεφαλάς

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

Corvidae

117

Garrulus glandarius L.

Κίσσα

NE

LC

 

Non-SPEC

   

118

Pica pica L.

Καρακάξα

NE

LC

 

Non-SPEC

   

119

Nucifraga caryocatactes L.

Καρυοθραύστης

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

120

Corvus monedula L.

Κάργια

NE

LC

 

Non-SPECE

   

121

Corvus corone L.

Κουρούνα

NE

LC

 

Non-SPEC

   

122

Corvus corax L.

Κοράκι

NE

LC

 

Non-SPEC

III

 

Passeridae

123

Passer montanus L.

Δεντροσπουργίτης

NE

LC

 

SPEC 3

III

 

124

Passer domesticus L.

Σπιτοσπουργίτης

NE

LC

 

SPEC 3

   

Fringillidae

125

Fringilla coelebs L.

Σπίνος

NE

LC

 

Non-SPECE

III

 

126

Serinus serinus L.

Σκαρθάκι

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

127

Carduelis chloris L.

Φλώρος

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

128

Carduelis carduelis L.

Καρδερίνα

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

129

Carduelis spinus L.

Λούγαρο

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

130

Carduelis cannabina L.

Φανέττο

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

131

Loxia curvirostra L.

Σταυρομύτης

NE

LC

 

Non-SPEC

II

 

132

Pyrrhula pyrrhula L.

Πύρρουλας

NE

LC

 

Non-SPEC

III

 

133

Coccothraustes coccothraustes L.

Χοντρομύτης

NE

LC

 

Non-SPEC

ΙΙ

 

Emberizidae

134

Emberiza citrinella L.

Χρυσοτσίχλονο

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

135

Emberiza cirlus L.

Σιρλοτσίχλονο

NE

LC

 

Non-SPECE

II

 

136

Emberiza cia L.

Βουνοτσίχλονο

NE

LC

 

SPEC 3

II

 

137

Emberiza hortulana L.

Βλάχος, Βλαχοτσίχλονο

LC

LC

+

SPEC 2

III

 

138

Emberiza melanocephala Scopoli

Αμπελουργός

NE

LC

 

SPEC 2

II

 

139

Emberiza (Miliaria) calandra L.

Τσιφτάς

NE

LC

 

SPEC 2

III

 
 

ΠΗΓΕΣ:

  • NATURA 2000
  • 2009. Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
  • ΥΠΕΧΩΔΕ. (2002). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Οροσειράς Ροδόπης
  • ΚΥΑ 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98). «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
  • ΚΥΑ Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08). «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • BirdLife International-Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2009). Δράσεις για τη διατήρηση των πουλιών (Conservation review)
  • (2009). «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας»
 

Υπόμνημα για τον πίνακα των ειδών ορνιθοπανίδας

 

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας / IUCN Red List:

CR: Κρισίμως Κινδυνεύον

ΕΝ : Κινδυνεύον

VU: Τρωτό

ΝΤ: Σχεδόν Απειλούμενο

LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος

DD: Ανεπαρκώς γνωστό

ΝΕ: Μη αξιολογηθέν

Οδηγία 2009/147/ΕΚ:

+ : Παράρτημα I (Είδη πτηνών για τα οποία προβλέπονται μέτρα ειδικής διατηρήσεως, που αφορούν τον οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ SPEC 2004 (BirdLife International):

Τα είδη της ορνιθοπανίδας, οι πληθυσμοί των οποίων έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις και αντιμετωπίζουν απειλές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντάσσονται σε 5 ειδικές κατηγορίες διατήρησης (Species of European Conservation Concern -SPECs), οι οποίες έχουν καθοριστεί από την BirdLife International (2004d) και είναι οι εξής:

SPEC 1: Είδη παγκοσμίως απειλούμενα, είδη που εξαρτώνται από διαχειριστικές δράσεις και είδη για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία με βάση το IUCN.

SPEC 2: Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη (σε ποσοστό >50%) και είναι υπό δυσμενές καθεστώς διατήρησης (Unfavourable conservation status)

SPEC 3: Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους δεν είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη, αλλά είναι υπό δυσμενές καθεστώς διατήρησης (Unfavourable conservation status)

Non-SPECE ανταποκρίνεται στη SPEC 4 κατηγορία του Birds in Europe (Tucker and Heath 1994): Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη, αλλά έχουν ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status) και ασφαλές καθεστώς (S).

Non-SPEC: Είδη των οποίων ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη έχουν ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status) και ασφαλές καθεστώς (S).

Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/1983):

II : Παράρτημα II (Είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία)

III : Παράρτημα III (Είδη πανίδας υπό προστασία)

Διεθνής Σύμβαση της Βόννης (Ν.2719 (ΦΕΚ 106/Α/99):

I :Παράρτημα I (Κινδυνεύοντα Αποδημητικά είδη)

II : Παράρτημα II (Αποδημητικά είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης είναι δυσμενής και για τα οποία χρειάζεται η σύναψη Διεθνών Συμφωνιών για τη διατήρηση και διαχείρισή τους)