15-12-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας», που δημοσιεύτηκε την 14-12-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ότι το εδάφιο που αφορά το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης της δράσης (τέλος σελίδας 5 - αρχή σελίδας 6) αντικαθίσταται ως εξής:

"Φάση Α': από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Α' και όχι πέραν της 30/11/2022. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος.

Φάση Β': από την ολοκλήρωση της Φάσης Α' και μέχρι την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Β' και όχι πέραν της 30/11/2023. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος".

14-12-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ»

Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση υπ’ αριθμό 43492ΕΞ 2021/08-12-2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 12-15-2021 και ώρα 00:00:01πμ μέχρι την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 08:00πμ, αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 145759 μέχρι την Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 13:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 31-12-2021 και ώρα 11:00πμ.

14-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Προστασία θέσεων φωλιάσματος και τροφοληψίας για είδη ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

14-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Βελτίωση ενδιαιτήματος και δημιουργία τεχνητών φωλιών για τη βίδρα». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

14-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

08-12-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη «Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσα από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2018ΕΠ03110016).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

11-11-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ιματισμού. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

27-09-2021

2η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων, που δημοσιεύτηκε την 23-09-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ότι στον πίνακα των προδιαγραφών στη σελίδα 4 στη γραμμή 6 στην παρένθεση η ορθή διατύπωση είναι "γραμμή 26" και όχι γραμμμή "2" όπως αναγράφηκε αρχικά εκ παραδρομής.

 

23-09-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων, που δημοσιεύτηκε την 23-09-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ο αριθμός των υπό προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων είναι τέσσερεις (4) και όχι πέντε (5) όπως αναγράφηκε αρχικά εκ παραδρομής.

Δείτε την διορθωμένη ανακοίνωση εδώ.

 

23-09-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο της Πράξη LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Περισσότερα Άρθρα...