16-02-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση μικρών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

02-02-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το οικονομικό έτος 2022.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

27-01-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το οικονομικό έτος 2022.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

15-12-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας», που δημοσιεύτηκε την 14-12-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ότι το εδάφιο που αφορά το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης της δράσης (τέλος σελίδας 5 - αρχή σελίδας 6) αντικαθίσταται ως εξής:

"Φάση Α': από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Α' και όχι πέραν της 30/11/2022. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος.

Φάση Β': από την ολοκλήρωση της Φάσης Α' και μέχρι την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Β' και όχι πέραν της 30/11/2023. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος".

14-12-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ»

Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση υπ’ αριθμό 43492ΕΞ 2021/08-12-2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 12-15-2021 και ώρα 00:00:01πμ μέχρι την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 08:00πμ, αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 145759 μέχρι την Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 13:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 31-12-2021 και ώρα 11:00πμ.

14-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Προστασία θέσεων φωλιάσματος και τροφοληψίας για είδη ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

14-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Βελτίωση ενδιαιτήματος και δημιουργία τεχνητών φωλιών για τη βίδρα». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

14-12-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

08-12-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη «Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσα από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2018ΕΠ03110016).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

11-11-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ιματισμού. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Ενάριθμου 2020ΣΕ27510030).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Περισσότερα Άρθρα...