12-02-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία προσβάσιμου υπαίθριου εκθεσιακού χώρου στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», στο πλαίσιο της Πράξης Access2Heritage «Pathways of accessible heritage tourism» (Κωδικός ΟΠΣ: 5018890) του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Σχέδιο 1

 

10-02-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του ΦΔΟΡ για το οικονομικό έτος 2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

10-02-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το οικονομικό έτος 2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

22-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

21-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση του οικονομικού έτος 2020.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

20-01-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση των υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης του ΦΔΟΡ για το οικονομικό έτος 2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

29-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) μπαταριών αυτοκινήτου για τις ηλεκτροφόρες περιφράξεις του ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

14-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της υπηρεσίας ασφαλιστικής κάλυψης των τριών (3) υπηρεσιακών οχημάτων του ΦΔΟΡ.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

11-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της παραγωγής και εκτύπωσης ημερήσιας ατζέντας 2021 για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 
 

07-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της προμήθειας πινακιδίων σήμανσης και αρίθμησης για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

 

Περισσότερα Άρθρα...