Βιβλιοθήκη

Ο Φορέας Διαχείρισης προέβη πρόσφατα στην προμήθεια έντυπου και οπτικού υλικού για τη δημιουργία βιβλιοθήκης στην έδρα του. Η βιβλιοθήκη αυτή καλύπτει θέματα περιβαλλοντικά (Οικοσυστήματα, Βιότοποι, Νερό, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων υποδομής), Οικονομικά-Διοικητικά (ΚΒΣ, Εργατική Νομοθεσία, λοιπή νομοθεσία), δασοκομικά – Δασοπονικά, οδηγούς αναγνώρισης ειδών και τύπων οικοτόπων, γεωπληροφορικής και τοπογραφίας  κλπ.

 

Βιβλιοθήκη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης