Ο Ρόλος μας

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ιδρύθηκε με το ν. 3044/2002 σε εφαρμογή των ν.1650/1986 και ν.2742/1999

 

Τι είναι ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ)

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι τοπικών φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες, παραγωγικές ομάδες, ΜΚΟ κλπ).

Σκοπός της ίδρυσης του ΦΔΟΡ είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 2742/1999), η διοίκηση και διαχείριση της περιοχής ευθύνης του. Η έδρα του βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής, το Μεσοχώρι  Παρανεστίου Δράμας.

Με την Υ.Α. 875/07-01-2005 (ΦΕΚ66Β'/21.01.2005) εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, με την Υ.Α. 18172/20-04-2005 (ΦΕΚ 674Β'/19.05.2005) εγκρίθηκε ο κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και με την Υ.Α. 18169/20-04-2005 (ΦΕΚ 674Β'/19.05.2005) εγκρίθηκε ο κανονισμός για την εκτέλεση έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Τέλος, με την Υ.Α.  18174/20-04-2005 (ΦΕΚ707Β΄/26.05.2005 εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

 

Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης καθορίστηκε αρχικά από το νόμο της σύστασής του (ν. 3044/2002) και συμπληρώθηκε από τον Ν.4519/2018. Η περιοχή ευθύνης συμπίπτει με τα όρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 40379/2009 (ΦΕΚ 445 Δ΄/02-10-2009) και των ορίων των περιοχών του δικτύου ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 με κωδικό GR1260009, GR1150011, GR1260004, GR1150005 και GR1260005 (Ν.4519/2018).

 

Οι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Βασικός στόχος του έργου του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση μίας σειράς νομοθετικών, οικονομικών και διοικητικών μέτρων, που θα είναι η βάση για την προώθηση θετικών ενεργειών και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την αρμονική συνύπαρξη του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 • της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των κοινωνικών και οικονομικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
 • της προσέλκυση επισκεπτών, της προβολή και ανάδειξης των αξιών της προστατευόμενης περιοχής.
 • της προσέλκυσης επιστημόνων και ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ΜΚΟ. 

 

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης βάσει του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» είναι:

 • Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας των προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης και του κανονισμού λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής.
 • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών που επιβάλλει το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής.
 • Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς διαχείρισης μεριμνούν για την συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνες τους, καθώς και για την συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα.
 • Η παροχή γνωμοδοτήσεων για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν εντός της περιοχής ευθύνης του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές.
 • Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην Περιοχή ευθύνης του.
 • Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργωνπου περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την ανάδειξη των προστατευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στη περιοχή ευθύνης του. Η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης.
 • Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνής τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.
 • Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα διαχείρισης, καθώς και στην προστασία της περιοχής ευθύνης του.
 • Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων, να διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της διαχείρισης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής.
 • Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευόμενων αντικειμένων, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πράξη οριοθέτησης και στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής.
 • Η χορήγηση σήματος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευτέων αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  που τίθενται στον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής.