Έργα

Ο ΦΔΟΡ κατόπιν τής απόφασης με α.π. 172859/25-10-2011 Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανέλαβε την υλοποίηση της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας τής Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης και του Φορέα Διαχείρισής της» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 με τα παρακάτω υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

Αντικείμενο του υποέργου είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις για την εποπτεία και τη φύλαξη της περιοχής, την ενημέρωση του κοινού, την επιστημονική παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας, πανίδας και των τύπων οικοτόπων, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας εξαιτίας ανθρωπογενών και φυσικών επιδράσεων και ιδιαίτερα παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο παρόν υποέργο θα εκπονείται ειδική ετήσια έκθεση αναθεώρησης της εφαρμογής όρων προστασίας που τέθηκαν με την ΚΥΑ 40379 (ΦΕΚ 445/Δ/02-10-2009) καθώς και ειδική έκθεση σχεδίου ΠΔ για την εφαρμογή όρων προστασίας τού Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Επιπλέον κατόπιν θέσπισης του σχετικού ΠΔ θα εκπονείται η ετήσια έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτού, όπως ορίζεται στο ν. 2742/1999.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στοχεύει μέσα από την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος στα εξής:

Α) Στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στην απόκτηση «εργαλείων διαχείρισης» (σχέδιο επόπτευσης, σχέδιο παρακολούθησης, επιστημονικός εξοπλισμός κλπ) που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση του προστατευτέου αντικείμενου.

Β) Στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που απαιτούνται για την εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας), 79/409/ΕΟΚ (για τη διατήρηση των άγριων πτηνών).

Γ) Στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Η διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας, διατήρηση και ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων, η αποτελεσματικότητα και υλικοτεχνικής υποδομής, που συμπεριλαμβάνονται στην αποτελεσματική διαχείριση, θα ενισχύσουν τον ΦΔ, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο τής προστασίας και διατήρησης της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής.

Δ) Στη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης.

Ε) Στο συντονισμό και την ενεργό συνεργασία των συναρμόδιων για τη διαχείριση της περιοχής υπηρεσιών και του Φορέα Διαχείρισης.

ΣΤ) Στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για την προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Ζ) Στην ενσωμάτωση της συμμετοχικής διαδικασίας των εμπλεκομένων και επηρεαζόμενων φορέων και ομάδων στο σχεδιασμό και στη διαχείριση.
Το υποέργο θα υλοποιηθεί από το ΦΔ με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Επάρκειας και το σχέδιο επόπτευσης της περιοχής.

Η απόφαση αυτεπιστασίας περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ποσοτήτων, εργασιών, υπηρεσιών, υλικών που θα χρησιμοποιηθούν με το αντίστοιχο κόστος και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Επίσης στην ίδια απόφαση θα περιγράφονται οι διαδικασίες και ο ορισμός των οργάνων για την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σχέδιο Διαχείρισης – Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Το υποέργο αφορά την εκπόνηση του πενταετούς διαχειριστικού σχεδίου τού Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Το Διαχειριστικό Σχέδιο προβλέπεται από το άρθρο 16 τού Ν.2742/99 για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται προστατευόμενες βάσει των άρθρων 18 και 19 τού Ν. 1650/86. Το σχέδιο διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης θα περιλαμβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη διατύπωση των σκοπών τής διαχείρισης της περιοχής, τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την εφαρμογή δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων.

Ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατεθεί μετά από διαγωνισμό η εκπόνηση του Σχεδίου, οφείλει να επικαιροποιήσει την ταυτότητα της περιοχής, αναλυτική περιγραφή της οποίας υπάρχει στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που ενέκρινε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ πρόσφατα (2006). Ο ανάδοχος θα διατυπώσει τους επιχειρησιακούς σκοπούς τής διαχείρισης, για τη χρονική περίοδο της επόμενης πενταετίας, θα υποδείξει τα απαραίτητα μέτρα/έργα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, θα προϋπολογίσει το αναγκαίο κόστος και θα προτείνει ενδεικτικό χρηματοδοτικό σχήμα και τις αντίστοιχες πιθανές πηγές χρηματοδότησης, καθώς και την καταλληλότερη οργάνωση της εφαρμογής του Σχεδίου και των προτάσεών του, αφού πάρει υπόψη και ενσωματώσει στο συνολικό Σχέδιο Διαχείρισης την υπ’ αριθ. 40379 ΚΥΑ (ΦΕΚ 445/Δ/02-10-2009) για τον χαρακτηρισμό των χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο, τα επιμέρους Σχέδια Επόπτευσης-Φύλαξης και Επιστημονικής Παρακολούθησης που έχει εκπονήσει σχετική Επιτροπή που συγκρότησε ο Φορέας Διαχείρισης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Τύπων Οικοτόπων – Χλωρίδας

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας των Παραρτημάτων II, IV και V τής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ.

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔΟΡ, αποτελεί δε απαραίτητο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών τής Οδηγίας 92/43/ΕΕ.

Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔ), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής τής Οδηγίας τού 2007) της κατάστασης διατήρησης ειδών και οικοτόπων.

Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής τής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.

Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης – διατήρησης που έχουν εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την:

  1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας.
  2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων.

Οι παράμετροι παρακολούθησης κάθε ομάδας αφορούν είδη χλωρίδας (Ι) και

τύπους οικοτόπων (ΙΙ) ως εξής:

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις κατευθύνσεις τής Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τής χώρας. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα προκηρυχθεί από τον ΦΔΟΡ, ο οποίος διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, με βάση τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 60/2007 (παροχή υπηρεσιών).

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Θηλαστικών

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών των Παραρτημάτων II, IV και V τής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ καθώς και του κόκκινου ελαφιού (Cervus elaphus) το οποίο είναι κρισίμως κινδυνεύον στη χώρα μας σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Ζώων της Ελλάδας.

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔΟΡ, αποτελεί δε απαραίτητο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών τής Οδηγίας 92/43/ΕΕ.

Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔ), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής τής Οδηγίας τού 2007) της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών.
Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής τής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.

Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης – διατήρησης που έχουν εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών.
Οι παράμετροι παρακολούθησης αφορούν είδη θηλαστικών ως εξής:

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις κατευθύνσεις τής Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τής χώρας. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θηλαστικών θα προκηρυχθεί από τον ΦΔΟΡ, ο οποίος διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, με βάση τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 60/2007 (παροχή υπηρεσιών).

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η καταγραφή, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των πουλιών τής Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

Η δράση αυτή είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔΟΡ, αποτελεί δε απαραίτητο εργαλείο για το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής, σκοπός των οποίων, μεταξύ άλλων είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών τής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Με το παρόν υποέργο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) σε τοπικό επίπεδο (στην περιοχή ευθύνης τού ΦΔ), το οποίο θα είναι ενταγμένο σε ένα εθνικού επιπέδου σύστημα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, το οποίο θα εφαρμοστεί την περίοδο 2007-2012 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η εποπτεία και η εφαρμογή ενός συστήματος επαναξιολόγησης (σε σχέση με τη 2η Έκθεση Εφαρμογής τής Οδηγίας τού 2007) της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας.

Ταυτόχρονα, θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρμογής τής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (περίοδο αναφοράς 2007-2012 - άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) με δεδομένα παρακολούθησης (field monitoring data) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης (field data on conservation status assessment) ειδών και οικοτόπων, ως αποτέλεσμα εργασιών πεδίου.

Ευρύτερα, η δράση παρακολούθησης θα συμβάλει και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διαχείρισης – διατήρησης που έχουν εφαρμοστεί στις περιοχές ευθύνης-αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Οι δράσεις στο παρόν υποέργο θα αφορούν την παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας.
Οι παράμετροι παρακολούθησης αφορούν είδη ορνιθοπανίδας ως εξής:

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και οι φόρμες που θα συμπληρωθούν από την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνονται στις κατευθύνσεις τής Εθνικής Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000 προς όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών τής χώρας. Το πρόγραμμα παρακολούθησης θηλαστικών θα προκηρυχθεί από τον ΦΔΟΡ, ο οποίος διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, με βάση τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 60/2007 (παροχή υπηρεσιών).

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Διαμόρφωση συμπληρωματικής κτηριακής υποδομής

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης, που θα υλοποιηθεί κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, περιλαμβάνεται η αναπαλαίωση του παρακείμενου στο κυρίως κτήριο του ΦΔ οικίσκου για την επέκταση και βελτίωση της κτηριακής υποδομής που διαθέτει ο ΦΔ με σκοπό τη βελτίωση της κάλυψης των αναγκών του βάσει του προγραμματισμού του με το παρόν για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σύμφωνα και με το επιπλέον του υπάρχοντος προσωπικό που πρόκειται να προσλάβει.

Ο παρακείμενος οικίσκος έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Παρανεστίου με την απόφαση υπ’ αριθ. 100/2010 τού Δημοτικού Συμβουλίου του έως τις 20-12-2025.

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων

Στο αντικείμενο της εν λόγω δράσης περιλαμβάνεται η διοργάνωση μίας ενημερωτική εκδήλωση κατ’ έτος σε θέματα που αφορούν το έργο τού ΦΔ, ζητημάτων που αφορούν το Εθνικό Πάρκο και γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, μία συνάντηση εκπροσώπων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στα πλαίσια συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας κλπ, μία διεθνής συνάντηση για θέματα διασυνοριακής συνεργασίας).

Οι δαπάνες περιλαμβάνουν έντυπο υλικό (προσκλήσεις, φάκελοι, αφίσες, μπλοκ, στυλό, πρακτικά συναντήσεων κλπ), οπτικό υλικό (cd / dvd των παρουσιάσεων), έξοδα μετακίνησης προσκεκλημένων, δαπάνες διαμονής, ενοικίαση αιθουσών, διατροφή προσκεκλημένων, ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο κλπ.