12-02-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία προσβάσιμου υπαίθριου εκθεσιακού χώρου στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», στο πλαίσιο της Πράξης Access2Heritage «Pathways of accessible heritage tourism» (Κωδικός ΟΠΣ: 5018890) του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Σχέδιο 1